company seats: EGIS ROAD OPERATION
CROATIA d.o.o.
MartiŠeva 47
10 000 Zagreb
Croatia
main office - o&mc Krapina: EGIS ROAD OPERATION CROATIA d.o.o.
Velika Ves b.b., 49 224 Lepajci, Croatia
tel: + 385 (0)49 382 888
fax: +385 (0)49 382 833
e-mail: office@egis.hr
Concession company: Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.
 
Founder: EGIS Projects